Пелети

Oт средата на миналия век се прилагат технологии за подобряване свойствата на биогоривата чрез уплътняване на раздробена биомаса. Високоплътните биогенни горива са известни под наименованието биопелети, често се употребява и терминa пелети.
Био-пелетите имат цилиндрична форма с диаметър 6-10 мм и дължина 10-30 мм. Това, освен че позволява снижаване на разходите за транспорт, но също така способствува за пълното автоматизиране на горивния процес, независимо дали се отнася за еднофамилни къщи или за крупни топло- и електроцентрали. По тези причини се забелязва значителен ръст в производството на био-пелети през последното десетилетие в различните страни-членки на Европейския Съюз.
ВиКСтрой ЕООД има пусната в действие инсталация за пелетиране на дървесни частици.
Благодарение на този процес, тази дървесина, която в миналото е била изхвърляна като отпадъчен материал,сега бива употребявана на 100%. Една торба пелети (15кг) варира между 4 и 6 лв, в зависимост от това по кое време на годината бива закупена. Препоръчително е пелетите да се съхраняват в сухо и проветриво помещение.

Производител на дървесни пелети

Безотпадната технология се гарантира по следния начин:
– изрезките от биченето отиват за изгаряне в котела на сушилнята;
– остатъците от клинозъбването се смилат за пелети;
– трината и талашът се преработват на пелети.